Contact us
ALMO.TA
{{i}} {{item}} 

NEWS & Press Releases

Jul 25, 2022

 

גיקס אינטרנט בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה והצעה פרטית מהותית

 

ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה תתכנס ביום א', 28 באוגוסט 2022, בשעה 15:00 במשרדי יועציה המשפטיים של החברה – מיתר | עורכי דין בדרך אבא הלל 16 (קומה 10), רמת גן. למידע נוסף בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, נוסחן, ובדבר האסיפה, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום א' 24 ביולי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-077727) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il. ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il (להלן: "דוח זימון האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים: (1) דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2021; (2) מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) וקביעת שכרם; (4) אישור הארכת כהונתה של גב' שושי איזנברג הרץ כדירקטורית חיצונית בחברה; (5) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלי יורש כיו"ר דירקטוריון החברה; (6) אישור תנאי כהונתו תנאי כהונתו והעסקתו של מר אמיתי וייס כמנכ"ל החברה; (7) אישור מענק מיוחד במניות החברה למר יורם באומן ולמר עמיחי חדד; (8) אישור הקצאת אופציות לדירקטורים המכהנים בחברה, לרבות הדירקטורים החיצוניים.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הינו ביום א' 31 ביולי 2022. 

בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב המינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יכול להצביע גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

 

                     

                                                                                                                                               גיקס אינטרנט בע"מ                                                                                   

Sep 02, 2021

 

גיקס אינטרנט בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

 

ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה תתכנסביום ה', 7 באוקטובר 2021, בשעה 15:00 באמצעות שיחת וידאו קונפרנס במערכת ה-'Zoom'. לקבלת קוד גישה יש לפנות למייל של מר עמיחי חדד This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.בצירוף העתק ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר, להנחת דעתה של החברה ובצירוף אישור בעלות למועד הקובע. למידע נוסף בדבר לינק למערכת ה-'Zoom', ההחלטות שעל סדר היום, נוסחן, ובדבר האסיפה, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום א' ה- 2 בספטמבר 2021(מס' אסמכתא: 2021-01-143955) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il. ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il(להלן: "דוח זימון האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים: (1) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה.; (2) אישור הענקת כתב פטור ושיפוי מעודכן לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.;

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הינו ביוםב' ה- 9 בספטמבר 2021.

בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב המינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יכול להצביע גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                               גיקס אינטרנט בע"מ                                                                                    

May 24, 2021

 

גיקס אינטרנט בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה והצעה פרטית חריגה

 

ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה תתכנסביום ב', 28 ביוני 2021, בשעה 15:00 באמצעות שיחת וידאו קונפרנס במערכת ה-'Zoom'. לקבלת קוד גישה יש לפנות למייל של מר עמיחי חדד This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. בצירוף העתק ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר, להנחת דעתה של החברה ובצירוף אישור בעלות למועד הקובע. למידע נוסף בדבר לינק למערכת ה-'Zoom', ההחלטות שעל סדר היום, נוסחן, ובדבר האסיפה, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום א' ה- 23 במאי 2021(מס' אסמכתא: 2021-01-08857) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il. ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il(להלן: "דוח זימון האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים: (1) דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2020; (2) מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) וקביעת שכרם; (4)אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה; (5) אישור הענקת מענק בשיקול דעת למר עמיחי חדד, המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה, בגין שנת 2020; (6) אישור תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון מר יורם באומן, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון חברת הבת לינקיורי בע"מ; (7) אישור הצעה פרטית חריגה שמטרתה, בין היתר, להקנות למדיגוס בע״מ דבוקת שליטה (כהגדרת המונח בחוק החברות) בחברה בהתאם להוראות סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הינו ביום ב' ה- 31 במאי 2021.

בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב המינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יכול להצביע גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                               גיקס אינטרנט בע"מ                                                                                    

Jan 18, 2021
 

גיקס אינטרנט בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
 
ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של החברה תתכנס ביום 17 בפברואר 2021, בשעה 12:00 במשרדי עוה"ד של החברה- מיתר עורכי דין, ברחוב אבא הלל 16 (קומה 10), רמת גן או באמצעות אמצעי תקשורת בהנחה וימשיכו לחול המגבלות על התכנסות לאור התפשטות מגפת הקורונה (להלן: "האסיפה"). החברה תפרסם עדכון בעניין ההתכנסות בסמוך למועד האסיפה באמצעות אתר המגנ"א. 
על סדר יומה של האסיפה מינוי דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה. 
למידע נוסף בדבר ההחלטה שעל סדר היום, נוסחן, ובדבר האסיפה, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 13 בינואר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-006069) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il. ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il (להלן: "דוח זימון האסיפה") 
המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הינו ביום 19 בינואר 2021. 
בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
כתב המינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יכול להצביע גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
 
גיקס אינטרנט בע"מ
 
May 20, 2019

Medigus Ltd. (MDGS) (MDGS.TA), a technology company developing minimally invasive tools and an innovator in direct visualization technology, announced today the signing of a definitive agreement with Algomizer Ltd. (ALMO.TA)

Jun 15, 2019

Rosh Haa’yin, Israel, Feb. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Virtual Crypto Technologies Ltd. (VRCP), (“Virtual Crypto” or the “Company”) developer of software and hardware for the purchase and sale of crypto-currencies through ATMs, tablets, PCs and or mobile devices, today issued a letter to shareholders announcing the acquisition of Viewbix Ltd.

Jan 02, 2019

OMER, Israel, March 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medigus Ltd. (MDGS) (MDGS), a medical device company developing minimally invasive endo-surgical tools and an innovator in direct visualization technology, announced today that it has entered into a binding memorandum of understanding with Linkury Ltd

Jan 20, 2020

Medigus Ltd. (MDGS) (MDGS.TA), a technology company developing minimally invasive tools and an innovator in direct visualization technology, announced today the signing of a definitive agreement with Algomizer Ltd. (ALMO.TA) and its wholly-owned subsidiary Linkury Ltd. for an investment of approximately $5 million in Algomizer group. The investment is subject to certain pre-conditions to be met no later than September 30, 2019, including the approval of Medigus’ shareholders for an increase of the authorized share capital of Medigus, and other approvals of Algomizer’s shareholders and creditors.

Company presentation

 
The essence of engagement is great, tailor made content.